คอร์ดเพลง ใครงามเลิศในปฐพี Phumin x Warin

INTRO | D A/C# | Bm F#m |
INTRO | G F#m | G A |
INTRO | D A/C# | Bm F#m |
INTRO | G F#m | G A |
 
อย่าไป
D 
คิด 
 
เสียใ
A/C# 
จคนดี 
 
ดอกไ
Bm 
ม้นี้..
 
อยู่ที่ใ
F#m 
ดก็งดงาม
 
จะเป็
G 
นดอกไม้ที่ว
F#m 
างในแจกัน
 
หรือเ
G 
ป็นดอกไม้อยู่ข้างทา
A 
งก็ดี
 
เพ
D 
ราะสุดท้าย 
 
มันก็
A 
คือดอกไม้
 
ที่ใครต่อใ
Bm 
ครเฝ้าหวังเพื่อเ
F#m 
ชยชม
 
แต่คุณ
G 
ค่าของมัน 
 
จะเพิ่ม
F#m 
ขึ้น 
 
ลดลง
 
ก็
G 
อยู่ ณ ตรงที่มั
A 
นเติบโต
D 
ในโลกนี้ไม่
A/C# 
มีสิ่งใด..
 
จะเป็นดั่งใ
Bm 
จให้เราได้
F#m 
ทุกที
 
เห็น
G 
คนนั้นบอก 
 
ว่า
F#m 
สิ่งนี้ดี
 
หรือ
G 
มันอาจดีแค่เพีย
A 
งเขาเอง
D 
ถ้าอย่างนั้นอย่า
A/C# 
ได้ไปคิด
 
ว่าในชี
Bm 
วิตจะต้องมี
F#m 
ที่ดีที่สุด
 
เพราะ
G 
คำว่าดี 
 
ที่
F#m 
สุดแต่ละคน
 
มัน
G 
อยู่ที่ใจของต
A 
นยินดี
 
คุณ
D 
ค่าของแต่ละอย่าง
 
อยู่ที่
A/C# 
การให้ค่าของคน
 
อย่างดอกไ
Bm 
ม้ข้าง ๆ ถนน
 
ถ้ามองจาก
A 
คนที่ชอบก็ว่าสวย
 
ชี
D 
วิตของคุณก็ด้วย
 
จะดูสด
A/C# 
สวยเมื่อคนมองมา
 
บาง
Bm 
ครั้งจะดูไร้ค่า 
 
ถ้าที่แห่ง
A 
นั้นไม่ควรคู่เรา
 
ก่อนเคย
D 
คิด..ว่า
A/C# 
ตัวเอง
 
ไม่ได้เลิศ
Bm 
หรูสมบูรณ์เหมือนใค
F#m 
รๆ
 
แต่
G 
ว่าวันนี้ก็
F#m 
เพิ่งเข้าใจ
 
ไม่มีใครไ
G 
หนจะถูกใจคนทั้งโ
A 
ลก
 
อย่างดอ
D 
กไม้..ที่ร
A 
าคาแพง
 
ก็เหี่ยว
Bm 
เฉาถูกแมลงกัด
A/C# 
กินได้เหมือนกัน
 
หรือเ
G 
ป็นดอกไม้ 
 
อยู่บนภู
F#m 
เขาสูงชัน
 
พอผ่
G 
านนานวันก็ร่วงโร
A 
ยลงสู่พื้น
 
D 
างสิ่งนั้น 
 
ฉัน
A/C# 
เคยว่าดี
 
พอผ่านนา
Bm 
นปี 
 
ก็มีอื่น
F#m 
ใดมาทดแทน
 
อย่างค
G 
นเราวันนี้สวยงา
F#m 
มสุดแสน
 
G 
ลับเปลี่ยนแปลงเมื่อสู่
A 
วัยชรา
 
คุณ
D 
ค่าของแต่ละอย่าง
 
อยู่ที่
A/C# 
การให้ค่าของคน
 
อย่างดอกไ
Bm 
ม้ข้าง ๆ ถนน
 
ถ้ามองจาก
A 
คนที่ชอบก็ว่าสวย
 
ชี
D 
วิตของคุณก็ด้วย
 
จะดูสด
A/C# 
สวยเมื่อคนมองมา
 
บาง
Bm 
ครั้งจะดูไร้ค่า 
 
ถ้าที่แห่ง
A 
นั้นไม่ควรคู่เรา
INSTRU | D | F#m | Bm | A | ( 2 Times )
 
คุณ
D 
ค่าของแต่ละอย่าง
 
อยู่ที่
A/C# 
การให้ค่าของคน
 
อย่างดอกไ
Bm 
ม้ข้าง ๆ ถนน
 
ถ้ามองจาก
A 
คนที่ชอบก็ว่าสวย
 
ชี
D 
วิตของคุณก็ด้วย
 
จะดูสด
A/C# 
สวยเมื่อคนมองมา
 
บาง
Bm 
ครั้งจะดูไร้ค่า 
 
ถ้าที่แห่ง
A 
นั้นไม่ควรคู่เรา
 
จึงเป็นคำถ
D 
าม..มาน
A 
านแสนนาน
 
ว่าใครกัน
Bm 
หนาที่สวยงาม
F#m 
เลิศ
G 
แต่สุดท้าย 
 
จง
F#m 
จำไว้เถิด
 
คนเ
G 
ราทั้งหมด 
 
งามเลิ
A 
ศเท่ากัน
 
D 
างคนนั้นก็สวยงา
A 
มจากใจ
 
บางคนใ
Bm 
ช้คำพูดได้สว
F#m 
ยงาม
 
G 
างคนมีรูป
F#m 
ร่างที่งดงาม
 
สุดท้
G 
ายก็ต่างอยู่ที่ใ
A 
ครจะเข้าใจ
 
เพ
D 
ราะชีวิตมันเป็
A 
นของเรา
 
จงพาตัว
Bm 
เราไปในที่ที่
F#m 
คู่ควร
 
เข็ม
G 
นาฬิกาไม่
F#m 
เคยหมุนทวน
 
G 
ย่าแปรปรวนกับคำพู
A 
ดของคน
 
เพ
D 
ราะสุดท้าย 
 
นา
A/C# 
นาประการ
 
ไม่ได้เกิด
Bm 
มาแข่งขันเพื่อเป็
F#m 
นใหญ่
 
ความง
G 
ามของมันก็ต่าง
F#m 
กันออกไป
G 
อยู่ที่ใคร..นั้นจะเติ
A 
บโต..ในที่ขอ
Dmaj7 
งตน..

อย่าไปคิด เสียใจคนดี ดอกไม้นี้..
อยู่ที่ใดก็งดงาม
จะเป็นดอกไม้ที่วางในแจกัน
หรือเป็นดอกไม้อยู่ข้างทางก็ดี

SEE ALSO  ลูกสบายดี | Solo guitar By Doypuy ต้นฉบับเพลง - ก้อง ห้วยไร่ & ฐา ขนิษ | เนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับเพลง ลูก สบาย ดี

เพราะสุดท้าย มันก็คือดอกไม้
ที่ใครต่อใครเฝ้าหวังเพื่อเชยชม
แต่คุณค่าของมัน จะเพิ่มขึ้น ลดลง
ก็อยู่ ณ ตรงที่มันเติบโต

ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใด..
จะเป็นดั่งใจให้เราได้ทุกที
เห็นคนนั้นบอก ว่าสิ่งนี้ดี
หรือมันอาจดีแค่เพียงเขาเอง

ถ้าอย่างนั้นอย่าได้ไปคิด
ว่าในชีวิตจะต้องมีที่ดีที่สุด
เพราะคำว่าดี ที่สุดแต่ละคน
มันอยู่ที่ใจของตนยินดี

SEE ALSO  คอร์ดเพลง Before midnight t_047 | Rauljaurena

คุณค่าของแต่ละอย่าง
อยู่ที่การให้ค่าของคน
อย่างดอกไม้ข้าง ๆ ถนน
ถ้ามองจากคนที่ชอบก็ว่าสวย
ชีวิตของคุณก็ด้วย
จะดูสดสวยเมื่อคนมองมา
บางครั้งจะดูไร้ค่า ถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เรา

ก่อนเคยคิด..ว่าตัวเอง
ไม่ได้เลิศหรูสมบูรณ์เหมือนใคร ๆ
แต่ว่าวันนี้ก็เพิ่งเข้าใจ
ไม่มีใครไหนจะถูกใจคนทั้งโลก

SEE ALSO  อยู่ตรงนี้เสมอ - CLASH [OFFICIAL MV] | ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับbank clash เพลง

อย่างดอกไม้..ที่ราคาแพง
ก็เหี่ยวเฉาถูกแมลงกัดกินได้เหมือนกัน
หรือเป็นดอกไม้ อยู่บนภูเขาสูงชัน
พอผ่านนานวันก็ร่วงโรยลงสู่พื้น

บางสิ่งนั้น ฉันเคยว่าดี
พอผ่านนานปี ก็มีอื่นใดมาทดแทน
อย่างคนเราวันนี้สวยงามสุดแสน
กลับเปลี่ยนแปลงเมื่อสู่วัยชรา

คุณค่าของแต่ละอย่าง
อยู่ที่การให้ค่าของคน
อย่างดอกไม้ข้าง ๆ ถนน
ถ้ามองจากคนที่ชอบก็ว่าสวย
ชีวิตของคุณก็ด้วย
จะดูสดสวยเมื่อคนมองมา
บางครั้งจะดูไร้ค่า ถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เรา

( ดนตรี )

คุณค่าของแต่ละอย่าง
อยู่ที่การให้ค่าของคน
อย่างดอกไม้ข้าง ๆ ถนน
ถ้ามองจากคนที่ชอบก็ว่าสวย
ชีวิตของคุณก็ด้วย
จะดูสดสวยเมื่อคนมองมา
บางครั้งจะดูไร้ค่า ถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เรา

จึงเป็นคำถาม..มานานแสนนาน
ว่าใครกันหนาที่สวยงามเลิศ
แต่สุดท้าย จงจำไว้เถิด
คนเราทั้งหมด งามเลิศเท่ากัน

บางคนนั้นก็สวยงามจากใจ
บางคนใช้คำพูดได้สวยงาม
บางคนมีรูปร่างที่งดงาม
สุดท้ายก็ต่างอยู่ที่ใครจะเข้าใจ

เพราะชีวิตมันเป็นของเรา
จงพาตัวเราไปในที่ที่คู่ควร
เข็มนาฬิกาไม่เคยหมุนทวน
อย่าแปรปรวนกับคำพูดของคน

เพราะสุดท้าย นานาประการ
ไม่ได้เกิดมาแข่งขันเพื่อเป็นใหญ่
ความงามของมันก็ต่างกันออกไป
อยู่ที่ใคร..นั้นจะเติบโต..ในที่ของตน..

#คอรดเพลง #ใครงามเลศในปฐพ #Phumin #Warin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *