คอร์ดเพลง แสงตะเกียงปลายดอย Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm F#m |
INTRO | G F#m | G A |
 
ครูถ
D 
วิล 
 
ครูสาวเจ้าไฟ
F#m 
แรง
 
เพิ่งเรียนจบป้าย
Bm 
แดง
 
จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อน
F#m 
การศึกษาไทย
 
เพื่อน
G 
ฉัน..พากันวาด
F#m 
หวังไว้
 
ว่าเธอเรียนจบไ
G 
 
จะไปเป็นครูประจำโรงเ
A 
รียนชั้นนำ
 
อย่างคน
D 
นั้น 
 
อยากสอนโรงเรีย
A/C# 
นนี้
 
โรงเรียนไหน
Bm 
ก็ดี 
 
ถ้ามีเงินเดือนให้เขาเ
F#m 
พียงพอ
 
แต่ชี
G 
วิต..ต้องการสิ่งใด
F#m 
หนอ
 
การมีเงินทองมาก
G 
พอ 
 
หรือเกียรติภูมิของปูช
A 
นีย์
 
ครูถ
D 
วิล 
 
ลาแล้วเมือง
A/C# 
ตึกสูง
 
และเส้นทางที่
Bm 
มุ่ง 
 
จะมุ่งสู่ดอยทุรกันด
A 
าร
 
ที่ตรง
G 
นั้น..ยังมีเพียงน้อ
F#m 
งฉัน
 
เด็กน้อยยังรอ
G 
วันที่การศึกษาเข้ามาชโล
A 
มใจ
 
ครูส
D 
าว.. 
 
ทิ้งความวุ่ย
A/C# 
วาย
 
ทิ้งแม้ความส
Bm 
บาย
 
เพียงก่อนตายอยากทำหน้า
A 
ที่ของครู
 
ขอบ
G 
คุณนะที่มาช่วย
F#m 
หนู
 
ที่นี่ไม่มี
G 
ครู ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแ
A 
ม้เงิน
 
แต่ที่แห่ง
D 
นี้..จะมีความสุ
A/C# 
ขล้น
 
ที่เจ้าไม่อาจ
Bm 
ค้นจะหามันเจอในเมืองที่วุ่
A 
นวาย
 
และความ
G 
รักจากเด็กน้อยที่มาก
F#m 
หลาย
 
พวกเขาจะมอบใ
G 
ห้ปูชนีย์ผู้เป็นที่รั
A 
กยิ่ง
G 
ในเมืองหลวงกว้างไ
A 
กล
 
มันจะมีโอ
F#m 
กาสดี
A 
ๆ 
 
อยู่ทุ
Bm 
กที่ร่ำไป
 
จะ
G 
มีครูคนใดหนอใ
A 
คร
 
จะยอมทิ้งไ
D 
ด้แม้
A/C# 
ความ
Bm 
สบาย
 
แก่น
G 
แท้มันอยู่ที่ใ
A 
 
ความเป็น
F#m 
ครูต้อง
A 
มีสิ่ง
Bm 
ใด
 
มีเงินท
G 
อง ชื่อเสียง มากม
A 
าย
 
หรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่
D 
ครู
 
แค่เพียงอยาก
D 
รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไ
A 
 
ที่ที่ใครต่อใ
Bm 
ครก็ไม่อยากมาเพราะมัน
F#m 
ทุรกันดาร
 
ดังตอน
G 
นี้ 
 
ฉันเหลือเพียงภาพ
F#m 
ฝัน
 
ว่าต้องมีสัก
G 
วันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเ
A 
รียนดี 
 
 
หากตัว
D 
ฉัน..จะทิ้งตัวพวก
F#m 
เขา
 
เด็กน้อยบนภู
Bm 
เขา 
 
พวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่
F#m 
นไร
 
อนา
G 
คต..คงมืดมิดดั
F#m 
บไป
 
ถ้าไม่มีครูใ
G 
ดให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่
A 
นี่
 
ก็ไม่
D 
รู้..ว่าจะ
A/C# 
กี่ปี
 
มันจะมีสั
Bm 
กทีที่ปูชนีย์เข้ามาสอ
F#m 
นเรา
 
การศึก
G 
ษา..เด็กน้อยบน
F#m 
ภูเขา
 
คือด้านมืดที่เ
G 
ราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไ
A 
ขสักที
 
พี่
D 
จ๋า 
 
เด็กน้อยอยู่บ
A/C# 
นนั้น 
 
เขาต้องมีความสำ
Bm 
คัญ
 
เท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้
A 
นล่าง
 
คือคำ
G 
ขอข้อสุดท้ายของเรือ
F#m 
จ้าง
 
ผู้ที่เป็นแสงส
G 
ว่างเหมือนดังตะเกียงปลายด
A 
อย
G 
ในเมืองหลวงกว้างไ
A 
กล
 
มันจะมีโอ
F#m 
กาสดี
A 
ๆ 
 
อยู่ทุ
Bm 
กที่ร่ำไป
 
จะ
G 
มีครูคนใดหนอใ
A 
คร
 
จะยอมทิ้งไ
D 
ด้แม้
A/C# 
ความ
Bm 
สบาย
 
แก่น
G 
แท้มันอยู่ที่ใ
A 
 
ความเป็น
F#m 
ครูต้อง
A 
มีสิ่ง
Bm 
ใด
 
มีเงินท
G 
อง ชื่อเสียง มากม
A 
าย
 
หรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่
D 
ครู
INSTRU | D A/C# | Bm F#m |
INSTRU | G F#m | G A |
INSTRU | D A/C# | Bm F#m |
INSTRU | G F#m | G A |
 
แค่เพียงอยาก
D 
รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไ
A 
 
ที่ที่ใครต่อใ
Bm 
ครก็ไม่อยากมาเพราะมัน
F#m 
ทุรกันดาร
 
ดังตอน
G 
นี้ 
 
ฉันเหลือเพียงภาพ
F#m 
ฝัน
 
ว่าต้องมีสัก
G 
วันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเ
A 
รียนดี 
 
 
หากตัว
D 
ฉัน..จะทิ้งตัวพวก
F#m 
เขา
 
เด็กน้อยบนภู
Bm 
เขา 
 
พวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่
F#m 
นไร
 
อนา
G 
คต..คงมืดมิดดั
F#m 
บไป
 
ถ้าไม่มีครูใ
G 
ดให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่
A 
นี่
 
ก็ไม่
D 
รู้..ว่าจะ
A/C# 
กี่ปี
 
มันจะมีสั
Bm 
กทีที่ปูชนีย์เข้ามาสอ
F#m 
นเรา
 
การศึก
G 
ษา..เด็กน้อยบน
F#m 
ภูเขา
 
คือด้านมืดที่เ
G 
ราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไ
A 
ขสักที
 
พี่
D 
จ๋า 
 
เด็กน้อยอยู่บ
A/C# 
นนั้น
 
เขาต้องมีความสำ
Bm 
คัญ
 
เท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้
A 
นล่าง
 
คือคำ
G 
ขอข้อสุดท้ายของเรือ
F#m 
จ้าง
 
ผู้ที่เป็นแสงส
G 
ว่างเหมือนดังตะเกียงปลายด
A 
อย.
D 
..

ครูถวิล ครูสาวเจ้าไฟแรง
เพิ่งเรียนจบป้ายแดง
จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนการศึกษาไทย
เพื่อนฉัน..พากันวาดหวังไว้
ว่าเธอเรียนจบไป
จะไปเป็นครูประจำโรงเรียนชั้นนำ

SEE ALSO  If I Ain't Got You - Alicia Keys | Lyrics + Vietsub | Lyrics Video | Vietsub ♪♪▶ | สรุปข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับif i ain t got you by alicia keys

อย่างคนนั้น อยากสอนโรงเรียนนี้
โรงเรียนไหนก็ดี ถ้ามีเงินเดือนให้เขาเพียงพอ
แต่ชีวิต..ต้องการสิ่งใดหนอ
การมีเงินทองมากพอ หรือเกียรติภูมิของปูชนีย์

ครูถวิล ลาแล้วเมืองตึกสูง
และเส้นทางที่มุ่ง จะมุ่งสู่ดอยทุรกันดาร
ที่ตรงนั้น..ยังมีเพียงน้องฉัน
เด็กน้อยยังรอวันที่การศึกษาเข้ามาชโลมใจ

ครูสาว.. ทิ้งความวุ่ยวาย
ทิ้งแม้ความสบาย
เพียงก่อนตายอยากทำหน้าที่ของครู
ขอบคุณนะที่มาช่วยหนู
ที่นี่ไม่มีครู ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแม้เงิน

SEE ALSO  เธอเป็นแฟนฉันแล้ว - Kala Fingerstyle Guitar Cover by Toeyguitaree (tab) | สรุปเนื้อหาที่อัปเดตใหม่เกี่ยวกับเธอ เป็น แฟน ฉัน แล้ว คอร์ด ง่ายๆ

แต่ที่แห่งนี้..จะมีความสุขล้น
ที่เจ้าไม่อาจค้นจะหามันเจอในเมืองที่วุ่นวาย
และความรักจากเด็กน้อยที่มากหลาย
พวกเขาจะมอบให้ปูชนีย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง

ในเมืองหลวงกว้างไกล
มันจะมีโอกาสดีๆ อยู่ทุกที่ร่ำไป
จะมีครูคนใดหนอใคร
จะยอมทิ้งได้แม้ความสบาย
แก่นแท้มันอยู่ที่ใด
ความเป็นครูต้องมีสิ่งใด
มีเงินทอง ชื่อเสียง มากมาย
หรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่ครู

SEE ALSO  แปลเพลงต่างประเทศ Scala & Kolacny Brothers - Creep | เนื้อหาแปล เพลง creepล่าสุด

แค่เพียงอยากรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไร
ที่ที่ใครต่อใครก็ไม่อยากมาเพราะมันทุรกันดาร
ดังตอนนี้ ฉันเหลือเพียงภาพฝัน
ว่าต้องมีสักวันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเรียนดี ๆ
หากตัวฉัน..จะทิ้งตัวพวกเขา
เด็กน้อยบนภูเขา พวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่นไร
อนาคต..คงมืดมิดดับไป
ถ้าไม่มีครูใดให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่นี่

ก็ไม่รู้..ว่าจะกี่ปี
มันจะมีสักทีที่ปูชนีย์เข้ามาสอนเรา
การศึกษา..เด็กน้อยบนภูเขา
คือด้านมืดที่เราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไขสักที
พี่จ๋า เด็กน้อยอยู่บนนั้น เขาต้องมีความสำคัญ
เท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้นล่าง
คือคำขอข้อสุดท้ายของเรือจ้าง
ผู้ที่เป็นแสงสว่างเหมือนดังตะเกียงปลายดอย

ในเมืองหลวงกว้างไกล
มันจะมีโอกาสดีๆ อยู่ทุกที่ร่ำไป
จะมีครูคนใดหนอใคร
จะยอมทิ้งได้แม้ความสบาย
แก่นแท้มันอยู่ที่ใด
ความเป็นครูต้องมีสิ่งใด
มีเงินทอง ชื่อเสียง มากมาย
หรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่ครู

( ดนตรี )

แค่เพียงอยากรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไร
ที่ที่ใครต่อใครก็ไม่อยากมาเพราะมันทุรกันดาร
ดังตอนนี้ ฉันเหลือเพียงภาพฝัน
ว่าต้องมีสักวันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเรียนดี ๆ
หากตัวฉัน..จะทิ้งตัวพวกเขา
เด็กน้อยบนภูเขา พวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่นไร
อนาคต..คงมืดมิดดับไป
ถ้าไม่มีครูใดให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่นี่

ก็ไม่รู้..ว่าจะกี่ปี
มันจะมีสักทีที่ปูชนีย์เข้ามาสอนเรา
การศึกษา..เด็กน้อยบนภูเขา
คือด้านมืดที่เราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไขสักที
พี่จ๋า เด็กน้อยอยู่บนนั้น
เขาต้องมีความสำคัญ
เท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้นล่าง
คือคำขอข้อสุดท้ายของเรือจ้าง
ผู้ที่เป็นแสงสว่างเหมือนดังตะเกียงปลายดอย…

#คอรดเพลง #แสงตะเกยงปลายดอย #Phumin #ภมมนท #บงชาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *