คอร์ดเพลง หลืบหินใต้แสงดาว – แซ็ค ชุมแพ

INTRO | Eb | Ab | Gm | Fm | Bb | Eb | Bb |
 
เจ้าเป็น
Eb 
ดาวทอประกายอยู่เทิ
Gm 
งฟ้า
 
เพียงก้อ
Cm 
นหินก้อนขี้ดินบ่อาจ
Bb 
ฝืน
 
อยู่บน
Ab 
พื้นบ่อาจยื่นมือไป
Gm 
ถึงดาวพริ้มพราย
 
ได้แต่
Fm 
แนมดาวบนฟ้าทอประ
Bb 
กาย
 
เป็นก้อน
Eb 
หิน 
 
ก้อนขี้ดินที่
Gm 
ไร้ค่า
 
บ่คู่
Cm 
ควรดวงดาราที่ส่อง
Bb 
แสง
 
เจ้าดาว
Ab 
น้อยอ้ายเบิ่งแยงยามค่ำ
Gm 
คืนก็มีแฮง
 
ออกไป
Fm 
หาดาวดวง
Bb 
นั้นที่เฝ้า
Eb 
คอย 
 
 
Bb 
 
ให้ดาวอยู่เทิง
Eb 
ฟ้า 
 
ให้ดาวเพิ่นอยู่หม่อ
Gm 
งนั้น
 
ให้เพิ่นคู่พระ
Cm 
จันทร์ 
 
ตราบจนนาทีสุด
Bb 
ท้าย
 
อาจบ่ได้อยู่ข้
Ab 
างกาย 
 
บ่มีวันอยู่ข้า
Gm 
งกัน
 
อ้ายบ่แม่นพร
Fm 
ะจันทร์บุญวาสนาอ้ายบ่
Bb 
พอ
 
ให้เพิ่นอยู่เทิง
Eb 
ฟ้า 
 
ให้ดาวเพิ่นยังอ
Gm 
ยู่สูง
 
ให้เพิ่นได้เคีย
Cm 
งคู่ 
 
อยู่เป็นดั่งบุญ
Bb 
ผลา
 
อ้ายบุญน้อยผู้ด้
Ab 
อยค่า 
 
บ่กล้าแม่นจะเ
Gm 
ว่าจา
 
บ่อยู่ในสา
Fm 
ยตา 
 
เป็นดั่งหลืบหินที่อับ
Bb 
แสง
 
ไร้แส
Eb 
งดาว 
 
 
Bb 
 
เป็นก้อน
Eb 
หินก้อนขี้ดินที่
Gm 
ไร้ค่า
 
บ่คู่
Cm 
ควรดวงดาราที่ส่อง
Bb 
แสง
 
เจ้าดาว
Ab 
น้อยอ้ายเบิ่งแยงยามค่ำ
Gm 
คืนก็มีแฮง
 
ออกไป
Fm 
หาดาวดวง
Bb 
นั้นที่เฝ้า
Eb 
คอย 
 
 
Bb 
 
ให้ดาวอยู่เทิง
Eb 
ฟ้า 
 
ให้ดาวเพิ่นอยู่หม่อ
Gm 
งนั้น
 
ให้เพิ่นคู่พระ
Cm 
จันทร์ 
 
ตราบจนนาทีสุด
Bb 
ท้าย
 
อาจบ่ได้อยู่ข้
Bb 
างกาย 
 
บ่มีวันอยู่ข้า
Gm 
งกัน
 
อ้ายบ่แม่นพร
Fm 
ะจันทร์บุญวาสนาอ้ายบ่
Bb 
พอ
 
ให้เพิ่นอยู่เทิง
Eb 
ฟ้า 
 
ให้ดาวเพิ่นยังอ
Gm 
ยู่สูง
 
ให้เพิ่นได้เคีย
Cm 
งคู่ 
 
อยู่เป็นดั่งบุญ
Bb 
ผลา
 
อ้ายบุญน้อยผู้ด้
Ab 
อยค่า 
 
บ่กล้าแม่นจะเ
Gm 
ว่าจา
 
บ่อยู่ในสา
Fm 
ยตา 
 
เป็นดั่งหลืบหินที่อับ
Bb 
แสง
 
ไร้แส
 
งดาว..
OUTRO | Eb | Ab | Gm | Fm | Bb | Eb |

เจ้าเป็นดาวทอประกายอยู่เทิงฟ้า
เพียงก้อนหินก้อนขี้ดินบ่อาจฝืน
อยู่บนพื้นบ่อาจยื่นมือไปถึงดาวพริ้มพราย
ได้แต่แนมดาวบนฟ้าทอประกาย

เป็นก้อนหิน ก้อนขี้ดินที่ไร้ค่า
บ่คู่ควรดวงดาราที่ส่องแสง
เจ้าดาวน้อยอ้ายเบิ่งแยงยามค่ำคืนก็มีแฮง
ออกไปหาดาวดวงนั้นที่เฝ้าคอย

ให้ดาวอยู่เทิงฟ้า ให้ดาวเพิ่นอยู่หม่องนั้น
ให้เพิ่นคู่พระจันทร์ ตราบจนนาทีสุดท้าย
อาจบ่ได้อยู่ข้างกาย บ่มีวันอยู่ข้างกัน
อ้ายบ่แม่นพระจันทร์บุญวาสนาอ้ายบ่พอ

ให้เพิ่นอยู่เทิงฟ้า ให้ดาวเพิ่นยังอยู่สูง
ให้เพิ่นได้เคียงคู่ อยู่เป็นดั่งบุญผลา
อ้ายบุญน้อยผู้ด้อยค่า บ่กล้าแม่นจะเว่าจา
บ่อยู่ในสายตา เป็นดั่งหลืบหินที่อับแสง
ไร้แสงดาว

เป็นก้อนหินก้อนขี้ดินที่ไร้ค่า
บ่คู่ควรดวงดาราที่ส่องแสง
เจ้าดาวน้อยอ้ายเบิ่งแยงยามค่ำคืนก็มีแฮง
ออกไปหาดาวดวงนั้นที่เฝ้าคอย

ให้ดาวอยู่เทิงฟ้า ให้ดาวเพิ่นอยู่หม่องนั้น
ให้เพิ่นคู่พระจันทร์ ตราบจนนาทีสุดท้าย
อาจบ่ได้อยู่ข้างกาย บ่มีวันอยู่ข้างกัน
อ้ายบ่แม่นพระจันทร์บุญวาสนาอ้ายบ่พอ

ให้เพิ่นอยู่เทิงฟ้า ให้ดาวเพิ่นยังอยู่สูง
ให้เพิ่นได้เคียงคู่ อยู่เป็นดั่งบุญผลา
อ้ายบุญน้อยผู้ด้อยค่า บ่กล้าแม่นจะเว่าจา
บ่อยู่ในสายตา เป็นดั่งหลืบหินที่อับแสง
ไร้แสงดาว..

#คอรดเพลง #หลบหนใตแสงดาว #แซค #ชมแพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น