คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

Tune to Eb
INTRO | Bm A | G D | Bm A | G |
 
คำเว้า คำ
Bm 
จา 
 
คั่นเ
A 
ฮ็ดบ่ได้ 
 
 
F#m 
อ้ายกะอย่า
Bm 
เว้า
 
การกระ
G 
ทำกับคำเ
A 
ว้า 
 
ของ
F#m 
อ้ายมันสวนทา
Bm 
งกัน
 
คำเ
G 
ว้าอ้ายอยู่เทิ
A 
งฟ้า 
 
การกระ
F#m 
ทำหมา ๆ ทั้ง
Bm 
นั้น
 
จักเถื่อแ
G 
ล้วที่น้องไห้
A 
กั้น 
 
เพราะคำสั
D 
ญญา
 
กะบ่ได้
Bm 
ว่า 
 
อิห
A 
ยัง 
 
สิบ
F#m 
ขวางแม่นอ้ายสิไ
Bm 
 
แค่อ
G 
ยากให้อ้ายระ
A 
วังโตไว้
 
ถ้ามื้อใ
F#m 
ด๋อ้ายป่วยขึ้น
Bm 
มา
 
ย่านแต่อ้
G 
ายมีอันเป็
A 
นไป
 
ย่านแต่
F#m 
นอนไหลตายนี่
Bm 
หละ
 
จัก
G 
ว่าไปให้คำสัญ
A 
ญากับไผไ
D 
ว้แหน่
 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา 
 
 
Em 
 
F#m 
INSTRU| G A | F#m Bm | Em A | D Em F#m |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
 
คำสั
Em 
ญญา 
 
หมากะ
F#m 
เว้าได้
 
คั่นสิสั
Em 
ญญา.
A 
.. 
 
แล้วเฮ็
D 
ดบ่ได้
 
คำสั
Em 
ญญา 
 
คือคำขี้ตั๋วขอ
F#m 
งอ้าย
 
ที่สัญญา
G 
ไว้ 
 
เชื่อถือบ่ได้จั
A 
กอย่าง..
D 
 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา
 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา
 
พอแล้วบ่เชื่อแล้วคำสั
Em 
ญญา.
A 
ฮือ..
 
สัญญาหม
D 
าบ่แดก..
OUTRO | Bm A | G D | Bm A | G |

คำเว้า คำจา คั่นเฮ็ดบ่ได้ อ้ายกะอย่าเว้า
การกระทำกับคำเว้า ของอ้ายมันสวนทางกัน
คำเว้าอ้ายอยู่เทิงฟ้า การกระทำหมา ๆ ทั้งนั้น
จักเถื่อแล้วที่น้องไห้กั้น เพราะคำสัญญา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง อยากให้อยู่อย่างนี้ จอยจี้ DM019 x โฟกัส DM015 | Rauljaurena

กะบ่ได้ว่า อิหยัง สิบขวางแม่นอ้ายสิไป
แค่อยากให้อ้ายระวังโตไว้
ถ้ามื้อใด๋อ้ายป่วยขึ้นมา
ย่านแต่อ้ายมีอันเป็นไป
ย่านแต่นอนไหลตายนี่หละ
จักว่าไปให้คำสัญญากับไผไว้แหน่

สัญญาหมาบ่แดก สัญญาหาสิแตกหยัง
สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวแท้
คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนี่แหม
คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้
ตอแหล บ่ต้องมาว่าสัญญา

SEE ALSO  Enrique Iglesias - Somebody's Me مترجمة عربي | somebody enrique lyricsเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

( ดนตรี )

คำสัญญา หมากะเว้าได้
คั่นสิสัญญา… แล้วเฮ็ดบ่ได้
คำสัญญา คือคำขี้ตั๋วของอ้าย
ที่สัญญาไว้ เชื่อถือบ่ได้จักอย่าง..

สัญญาหมาบ่แดก สัญญาหาสิแตกหยัง
สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวแท้
คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนี่แหม
คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้
ตอแหล บ่ต้องมาว่าสัญญา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น | Rauljaurena

สัญญาหมาบ่แดก สัญญาหาสิแตกหยัง
สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวแท้
คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนี่แหม
คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้
ตอแหล บ่ต้องมาว่าสัญญา

พอแล้วบ่เชื่อแล้วคำสัญญา.ฮือ..
สัญญาหมาบ่แดก..

#คอรดเพลง #สญญาหมาบแดก #ออมแอม #ปยธดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *