คอร์ดเพลง ฝากบอก (ຝາກບອກ) – บอมส์ วง ATM

INTRO | E | C#m | A | B |
 
ฝาก
E 
รักเอา
B 
ไว้เธอเป็นค
C#m 
นบอก
 
ว่าเธอจะไม่ห
B 
ลอกให้ฉันเสีย
A 
ใจ 
 
 
G#m 
 
ใคร
F#m 
ใครก็อิจ
B 
ฉา
 
แต่ทำ
E 
ไมตัว
B 
ฉันถึงมี
C#m 
น้ำตา
 
เธอไป
B 
หาใครที่
A 
ดีกว่า  
G#m 
 
ตามปร
F#m 
ะสาของคนหลา
B 
ยใจ
 
เด็กบ้านบ้
A 
านอย่างฉันไม่มี
B 
สิทธิ์จะรัก
 
เธอแ
G#m 
ค่ทัก.. 
 
 
C#m 
เวลาเธอเหงา
F#m 
ดีที่ฉันไม่เ
B 
อาใจคนอย่างเ
E 
ธอ.. 
 
B 
ฮ้วว
 
ฝากบอกไปถึงคน
E 
คุยที่เข้ามา
B 
รัก
 
ที่เข้ามา
G#m 
หลอก 
 
ที่เข้ามาบ
B 
อก 
 
ว่าเ
A 
ธอ
 
ไม่มี
G#m 
เจ้าของไม่ได้ใส่
F#m 
ทองเธอเลยไม่ส
B 
นใจ
 
ฉันคนธรร
E 
มดาที่
B 
เธอนั้นมองข้า
C#m 
มไป
 
ตัวฉันเ
B 
องไม่มีความห
A 
มาย 
 
 
G#m 
กับเธอ
 
ที่ต้องมา
F#m 
ทนต้องมาพบเ
B 
จอกับรักที่ปว
E 
ดร้าว
INSTRU | E B | C#m B | A G#m | F#m B |
INSTRU | E B | C#m B | A G#m | F#m B | E |
 
เด็กบ้านบ้
A 
านอย่างฉันไม่มี
B 
สิทธิ์จะรัก
 
เธอแ
G#m 
ค่ทัก.. 
 
 
C#m 
เวลาเธอเหงา
F#m 
ดีที่ฉันไม่เ
B 
อาใจคนอย่างเ
E 
ธอ.. 
 
B 
ฮ้วว
 
ฝากบอกไปถึงคน
E 
คุยที่เข้ามา
B 
รัก
 
ที่เข้ามา
G#m 
หลอก 
 
ที่เข้ามาบ
B 
อก 
 
ว่าเ
A 
ธอ
 
ไม่มี
G#m 
เจ้าของไม่ได้ใส่
F#m 
ทองเธอเลยไม่ส
B 
นใจ
 
ฉันคนธรร
E 
มดาที่
B 
เธอนั้นมองข้า
C#m 
มไป
 
ตัวฉันเ
B 
องไม่มีความห
A 
มาย 
 
 
G#m 
กับเธอ
 
ที่ต้องมา
F#m 
ทนต้องมาพบเ
B 
จอ
 
ฝากบอกไปถึงคน
E 
คุยที่เข้ามา
B 
รัก
 
ที่เข้ามา
G#m 
หลอก 
 
ที่เข้ามาบ
B 
อก 
 
ว่าเ
A 
ธอ
 
ไม่มี
G#m 
เจ้าของไม่ได้ใส่
F#m 
ทองเธอเลยไม่ส
B 
นใจ

ฝากรักเอาไว้เธอเป็นคนบอก
ว่าเธอจะไม่หลอกให้ฉันเสียใจ
ใครใครก็อิจฉา

แต่ทำไมตัวฉันถึงมีน้ำตา
เธอไปหาใครที่ดีกว่า
ตามประสาของคนหลายใจ

*เด็กบ้านบ้านอย่างฉันไม่มีสิทธิ์จะรัก
เธอแค่ทัก.. เวลาเธอเหงา
ดีที่ฉันไม่เอาใจคนอย่างเธอ.. โฮ้วว

**ฝากบอกไปถึงคนคุยที่เข้ามารัก
ที่เข้ามาหลอก ที่เข้ามาบอก ว่าเธอ
ไม่มีเจ้าของไม่ได้ใส่ทองเธอเลยไม่สนใจ

ฉันคนธรรมดาที่เธอนั้นมองข้ามไป
ตัวฉันเองไม่มีความหมายกับเธอ
ที่ต้องมาทนต้องมาพบเจอกับรักที่ปวดร้าว

ดนตรี

*เด็กบ้านบ้านอย่างฉันไม่มีสิทธิ์จะรัก
เธอแค่ทัก.. เวลาเธอเหงา
ดีที่ฉันไม่เอาใจคนอย่างเธอ.. โฮ้วว

**ฝากบอกไปถึงคนคุยที่เข้ามารัก
ที่เข้ามาหลอก ที่เข้ามาบอก ว่าเธอ
ไม่มีเจ้าของไม่ได้ใส่ทองเธอเลยไม่สนใจ

ฉันคนธรรมดาที่เธอนั้นมองข้ามไป
ตัวฉันเองไม่มีความหมายกับเธอ
ที่ต้องมาทนต้องมาพบเจอ

**ฝากบอกไปถึงคนคุยที่เข้ามารัก
ที่เข้ามาหลอก ที่เข้ามาบอก ว่าเธอ
ไม่มีเจ้าของไม่ได้ใส่ทองเธอเลยไม่สนใจ

#คอรดเพลง #ฝากบอก #ຝາກບອກ #บอมส #วง #ATM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น