คอร์ดเพลง นกกระจาบ เก่ง สยาม

INTRO | C | Em | F | G |
 
ตั้งแต่
C 
กี้เคยฟังนิทานเก่า
 
บอก
Em 
เล่าความฮักของใจนก
 
เข้าใจ
F 
ผิดว่าคู่ฮักโกหก
 
นอก
G 
อกปกปิดติดรังใหม่
 
จบชี
C 
วิตบ่ได้ฮู้ความจริง
 
บิน
Em 
ดิ่งทิ้งร่างลงกองไฟ
 
ต้องจบ
F 
สิ้นย้อนว่าบ่เชื่อใจ
 
บ่ใคร่ค
G 
รวญทบทวนด่วนตัดสิน
 
คือ
F 
จังเจ้า
G 
ถิ่มอ้ายไป
 
ต้องเสีย
Em 
ใจหัวสักปักจ
Am 
มดิน
 
ใจของเ
F 
จ้าบ่แกร่งคือจั่งหิน
 
ปักใจเ
G 
ชื่อคำบ่แม่นง่ายๆ
 
แค่ได้
C 
ยินคำเว้าเขาลือกัน
 
ว่าอ้าย
Em 
นั้นคิดฮักนอกใจ
 
มันเป็นห
F 
ยังเกิดขึ้นได้จังได๋
 
บ่ค้นเ
G 
หตุต้นสายปลายมา
 
ฮักให้เ
C 
จ้าบ่เคยลดน้อยลง
 
ซื่อ
Em 
ตรงมั่นคงเด้อแก้วตา
 
คำบ่จ
F 
ริงเจ้าก็ยังนำพา
 
เป็นปัญ
G 
หาหมางใจให้ร้างลา
 
จักแ
F 
ม่น 
 
อ้าย
G 
ผิดหยังหลาย
 
ทั้งเหยียบใ
Em 
จทำลายฮักหักสั
Am 
ญญา
 
บ่ใ
F 
ห้โอกาสเวลา 
 
G 
ด้อธิบาย
 
คือ
F 
นกกระจาบกลับ
G 
ฮังบ่เห็นคู่
 
โฉม
Em 
ตรูเจ้าไปลี้อยู่แ
Am 
จได๋
 
ใจสิข
F 
าดคิดฮอดเจ้าสิ
G 
บ้าตาย
 
ฮู้บ่ค
C 
นดี
 
สามมื้อจ
F 
ากนารีกลา
G 
ยเป็นอื่น
 
เจ็บทุก
Em 
คืนขื่นขมช้ำ
Am 
ตรมบ่ส่างเซา
 
ฮักของอ้
F 
ายกลายเป็นเรื่องเศ
G 
ร้า
 
เว้ายามใด๋ก็มี
C 
น้ำตา.. 
 
G 
อ…
 
แค่ได้
C 
ยินคำเว้าเขาลือกัน
 
ว่าอ้าย
Em 
นั้นคิดฮักนอกใจ
 
มันเป็นห
F 
ยังเกิดขึ้นได้จังได๋
 
บ่ค้นเ
G 
หตุต้นสายปลายมา
 
ฮักให้เ
C 
จ้าบ่เคยลดน้อยลง
 
ซื่อ
Em 
ตรงมั่นคงเด้อแก้วตา
 
คำบ่จ
F 
ริงเจ้าก็ยังนำพา
 
เป็นปัญ
G 
หาหมางใจให้ร้างลา
 
จักแ
F 
ม่น 
 
อ้าย
G 
ผิดหยังหลาย
 
ทั้งเหยียบใ
Em 
จทำลายฮักหักสั
Am 
ญญา
 
บ่ใ
F 
ห้โอกาสเวลา 
 
G 
ด้อธิบาย
 
คือ
F 
นกกระจาบกลับ
G 
ฮังบ่เห็นคู่
 
โฉม
Em 
ตรูเจ้าไปลี้อยู่แ
Am 
จได๋
 
ใจสิข
F 
าดคิดฮอดเจ้าสิ
G 
บ้าตาย
 
ฮู้บ่ค
C 
นดี
 
สามมื้อจ
F 
ากนารีกลา
G 
ยเป็นอื่น
 
เจ็บทุก
Em 
คืนขื่นขมช้ำ
Am 
ตรมบ่ส่างเซา
 
ฮักของอ้
F 
ายกลายเป็นเรื่องเศ
G 
ร้า
 
เว้ายามใด๋ก็มี
C 
น้ำตา..
 
ทั้งที่เ
F 
จ้าบ่ฮู้ควา
G 
มจริง
 
แต่
Em 
เจ้ากะถิ่มกั
Am 
นไป
 
เจ็บบ่
F 
จบกะยังอยู่หายใ
G 
 
สิเฮ็ดจั่งใ
C 
ด๋ดี..โ
G 
อ้ยยย…
INSTRU | F G | Em Am | F G | C | G |
 
คือ
F 
นกกระจาบกลับ
G 
ฮังบ่เห็นคู่
 
โฉม
Em 
ตรูเจ้าไปลี้อยู่แ
Am 
จได๋
 
ใจสิข
F 
าดคิดฮอดเจ้าสิ
G 
บ้าตาย
 
ฮู้บ่ค
C 
นดี
 
สามมื้อจ
F 
ากนารีกลา
G 
ยเป็นอื่น
 
เจ็บทุก
Em 
คืนขื่นขมช้ำ
Am 
ตรมบ่ส่างเซา
 
ฮักของอ้
F 
ายกลายเป็นเรื่องเศ
G 
ร้า
 
เว้ายามใด๋ก็มี
C 
น้ำตา..
 
เจ็บบ่
F 
จบกะยังอยู่หายใ
G 
 
เว้ายามใ
F 
ด๋ก็มีน้ำ
G 
ตา..
 
สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี..
 
OUTRO | C | Em | F | G | C |

ตั้งแต่กี้เคยฟังนิทานเก่า
บอกเล่าความฮักของใจนก
เข้าใจผิดว่าคู่ฮักโกหก
นอกอกปกปิดติดรังใหม่

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ท้องฟ้าไร้จันทร์ ดา เอ็นโดรฟิน | Rauljaurena

จบชีวิตบ่ได้ฮู้ความจริง
บินดิ่งทิ้งร่างลงกองไฟ
ต้องจบสิ้นย้อนว่าบ่เชื่อใจ
บ่ใคร่ครวญทบทวนด่วนตัดสิน

คือจังเจ้าถิ่มอ้ายไป
ต้องเสียใจหัวสักปักจมดิน
ใจของเจ้าบ่แกร่งคือจั่งหิน
ปักใจเชื่อคำบ่แม่นง่ายๆ

แค่ได้ยินคำเว้าเขาลือกัน
ว่าอ้ายนั้นคิดฮักนอกใจ
มันเป็นหยังเกิดขึ้นได้จังได๋
บ่ค้นเหตุต้นสายปลายมา

ฮักให้เจ้าบ่เคยลดน้อยลง
ซื่อตรงมั่นคงเด้อแก้วตา
คำบ่จริงเจ้าก็ยังนำพา
เป็นปัญหาหมางใจให้ร้างลา

SEE ALSO  Lady Gaga - I'll Never Love Again (Lyrics) - แปลไทย | แปล เพลง love againข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

จักแม่น อ้ายผิดหยังหลาย
ทั้งเหยียบใจทำลายฮักหักสัญญา
บ่ให้โอกาสเวลา ได้อธิบาย

คือนกกระจาบกลับฮังบ่เห็นคู่
โฉมตรูเจ้าไปลี้อยู่แจได๋
ใจสิขาดคิดฮอดเจ้าสิบ้าตาย
ฮู้บ่คนดี

สามมื้อจากนารีกลายเป็นอื่น
เจ็บทุกคืนขื่นขมช้ำตรมบ่ส่างเซา
ฮักของอ้ายกลายเป็นเรื่องเศร้า
เว้ายามใด๋ก็มีน้ำตา.. โอ…

แค่ได้ยินคำเว้าเขาลือกัน
ว่าอ้ายนั้นคิดฮักนอกใจ
มันเป็นหยังเกิดขึ้นได้จังได๋
บ่ค้นเหตุต้นสายปลายมา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง อายุไม่เกี่ยว เฟิร์ส อนุวัตน์ | Rauljaurena

ฮักให้เจ้าบ่เคยลดน้อยลง
ซื่อตรงมั่นคงเด้อแก้วตา
คำบ่จริงเจ้าก็ยังนำพา
เป็นปัญหาหมางใจให้ร้างลา

จักแม่น อ้ายผิดหยังหลาย
ทั้งเหยียบใจทำลายฮักหักสัญญา
บ่ให้โอกาสเวลา ได้อธิบาย

คือนกกระจาบกลับฮังบ่เห็นคู่
โฉมตรูเจ้าไปลี้อยู่แจได๋
ใจสิขาดคิดฮอดเจ้าสิบ้าตาย
ฮู้บ่คนดี

สามมื้อจากนารีกลายเป็นอื่น
เจ็บทุกคืนขื่นขมช้ำตรมบ่ส่างเซา
ฮักของอ้ายกลายเป็นเรื่องเศร้า
เว้ายามใด๋ก็มีน้ำตา..

ทั้งที่เจ้าบ่ฮู้ความจริง
แต่เจ้ากะถิ่มกันไป
เจ็บบ่จบกะยังอยู่หายใจ
สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี..โอ้ยยย…

( ดนตรี )

คือนกกระจาบกลับฮังบ่เห็นคู่
โฉมตรูเจ้าไปลี้อยู่แจได๋
ใจสิขาดคิดฮอดเจ้าสิบ้าตาย
ฮู้บ่คนดี

สามมื้อจากนารีกลายเป็นอื่น
เจ็บทุกคืนขื่นขมช้ำตรมบ่ส่างเซา
ฮักของอ้ายกลายเป็นเรื่องเศร้า
เว้ายามใด๋ก็มีน้ำตา..

เจ็บบ่จบกะยังอยู่หายใจ
เว้ายามใด๋ก็มีน้ำตา..
สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี..

#คอรดเพลง #นกกระจาบ #เกง #สยาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *