คอร์ดเพลง ซ้ำซ้อน Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)

INTRO | E B | A | E B | A |
 
เธอดูเหมือ
นเป็นคนที่ใช่
ตรงหัวใจ
พอดี
 
อย่าหวั่นไห
ว 
 
เพิ่งโดนย่ำยี
จำได้
ไหม
 
เจ็
F#m 
บเพิ่งยอ
G#m 
มจากไ
F#m 
ป 
 
เพราะเธ
อ..
 
F#m 
ลัว 
 
ยิ่งกลั
G#m 
วจบไว
..
 
ก็ฉันนะคบ
กับใครกับใครยังไงน้ำตา
ก็นอง
 
ก็ฉันนะชอ
G#m 
บคนไหนคนไหนเขาก็จะมี
C#m 
เจ้าของ
 
เจ็บช้ำ
F#m 
ซ้ำๆ 
 
ซ้อนๆ
 
กะว่าจะพั
ก 
 
ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว
 
ฉันคงไม่มี
อะไรๆ 
 
ที่มันจะเสี
ยทั้งนั้น
 
ถ้าเธอจะคุ
G#m 
ยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพั
C#m 
นธ์ก็ตามใจ
 
Oh Ba
F#m 
by.. 
 
ไม่อยา
กให้เป็นเช่นนั้นเลย
INSTRU | E |
 
ไม่อยากนับ
คนที่เท่าไร
..ที่ต้องลา
กันไป
 
คนสุดท้า
ย 
 
อยากขอให้เป็
น..เธอได้
ไหม..
 
เจ็
F#m 
บเพิ่งยอ
G#m 
มจากไ
F#m 
ป 
 
เพราะเธ
อ..
 
F#m 
ลัว 
 
ยิ่งกลั
G#m 
วจบไว
..
 
ก็ฉันนะคบ
กับใครกับใครยังไงน้ำตา
ก็นอง
 
ก็ฉันนะชอ
G#m 
บคนไหนคนไหนเขาก็จะมี
C#m 
เจ้าของ
 
เจ็บช้ำ
F#m 
ซ้ำๆ 
 
ซ้อนๆ
 
กะว่าจะพั
ก 
 
ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว
INSTRU | F#m G#m | F#m E |
INSTRU | F#m G#m | B |
 
ก็ฉันนะคบ
กับใครกับใครยังไงน้ำตา
ก็นอง
 
ก็ฉันนะชอ
G#m 
บคนไหนคนไหนเขาก็จะมี
C#m 
เจ้าของ
 
เจ็บช้ำ
F#m 
ซ้ำๆ 
 
ซ้อนๆ
 
กะว่าจะพั
ก 
 
ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว
 
ฉันคงไม่มี
อะไรๆ 
 
ที่มันจะเสี
ยทั้งนั้น
 
ถ้าเธอจะคุ
G#m 
ยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพั
C#m 
นธ์ก็ตามใจ
 
Oh Ba
F#m 
by.. 
 
ไม่อยา
กให้เป็นเช่นนั้นเลย
 
ก็ฉันนะคบ
กับใครกับใครยังไงน้ำตา
ก็นอง
 
ก็ฉันนะชอ
G#m 
บคนไหนคนไหนเขาก็จะมี
C#m 
เจ้าของ
 
เจ็บช้ำ
F#m 
ซ้ำๆ 
 
ซ้อนๆ
 
กะว่าจะพั
ก 
 
ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว
 
ฉันคงไม่มี
อะไรๆ 
 
ที่มันจะเสี
ยทั้งนั้น
 
ถ้าเธอจะคุ
G#m 
ยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพั
C#m 
นธ์ก็ตามใจ
 
Oh Ba
F#m 
by.. 
 
ไม่อยา
กให้เป็นเช่นนั้นเลย
OUTRO | E B | A | E B | A |

เธอดูเหมือนเป็นคนที่ใช่ ตรงหัวใจพอดี
อย่าหวั่นไหว เพิ่งโดนย่ำยี จำได้ไหม

เจ็บเพิ่งยอมจากไป เพราะเธอ..
กลัว ยิ่งกลัวจบไว..

ก็ฉันนะคบกับใครกับใครยังไงน้ำตาก็นอง
ก็ฉันนะชอบคนไหนคนไหนเขาก็จะมีเจ้าของ
เจ็บช้ำ ซ้ำๆ ซ้อนๆ
กะว่าจะพัก ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

ฉันคงไม่มีอะไรๆ ที่มันจะเสียทั้งนั้น
ถ้าเธอจะคุยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพันธ์ก็ตามใจ
Oh baby.. ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย

( ดนตรี )

ไม่อยากนับคนที่เท่าไร..ที่ต้องลากันไป
คนสุดท้าย อยากขอให้เป็น..เธอได้ไหม..

เจ็บเพิ่งยอมจากไป เพราะเธอ..
กลัว ยิ่งกลัวจบไว..

ก็ฉันนะคบกับใครกับใครยังไงน้ำตาก็นอง
ก็ฉันนะชอบคนไหนคนไหนเขาก็จะมีเจ้าของ
เจ็บช้ำ ซ้ำๆ ซ้อนๆ
กะว่าจะพัก ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

( ดนตรี )

ก็ฉันนะคบกับใครกับใครยังไงน้ำตาก็นอง
ก็ฉันนะชอบคนไหนคนไหนเขาก็จะมีเจ้าของ
เจ็บช้ำ ซ้ำๆ ซ้อนๆ
กะว่าจะพัก ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

ฉันคงไม่มีอะไรๆ ที่มันจะเสียทั้งนั้น
ถ้าเธอจะคุยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพันธ์ก็ตามใจ
Oh baby.. ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย

ก็ฉันนะคบกับใครกับใครยังไงน้ำตาก็นอง
ก็ฉันนะชอบคนไหนคนไหนเขาก็จะมีเจ้าของ
เจ็บช้ำ ซ้ำๆ ซ้อนๆ
กะว่าจะพัก ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

ฉันคงไม่มีอะไรๆ ที่มันจะเสียทั้งนั้น
ถ้าเธอจะคุยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพันธ์ก็ตามใจ
Oh baby.. ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย

#คอรดเพลง #ซำซอน #Koh #Niphon #โกะ #นพนธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น