คอร์ดเพลง จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่ Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

INTRO | D | F#m | Bm | F#m |
INTRO | G | F#m | Em | A |
 
ความรัก
D 
ฉันไม่ต่างจากดาวพ
F#m 
ลูโต
 
ที่ลอยโ
Bm 
ผลออกไปไกลแสนไ
F#m 
กล
 
โดยไม่
G 
รู้เลยว่าวันไหน 
 
ที่จะ
F#m 
ลอยไปลับตา
 
ยังโค
G 
จรในจักรวาล 
 
แต่ไร้ซึ่ง
F#m 
การมองเห็นค่า
 
ปราร
Em 
ถนาให้สุริยามองมาที่
A 
ฉัน
 
มันผิดกับเ
D 
ธอที่เปรียบดังดวงอา
F#m 
ทิตย์
 
มีชี
Bm 
วิตและแสงงดงามใน
F#m 
ตัว
 
หมู่ดาวเค
G 
ราะห์โคจรมากมายพัน
F#m 
พัว
 
จะให้ตัว
G 
ฉันไปแข่งกับใคร 
 
ไม่
F#m 
ดีกว่า
 
ขอหมุนรอบ
Em 
ตัวเธออยู่ไกล ๆ แบบนี้
A 
ดีแล้ว

*

 
แล้วสัก
D 
วันตัวฉันจะไป..ไกล
F#m 
ห่างเธอ
 
เราอาจจ
Bm 
ะเจอกันได้แค่ไนความ
F#m 
ฝัน
 
ถ้าถึงวัน
G 
นั้นจริง ๆ มันคงจะ
F#m 
ไม่สำคัญ
 
ดาวเคราะห์นับ
Em 
พัน 
 
ก็จะยังลอยรอบตัวเ
A 
ธอ
 
ส่วนฉันคน
D 
นี้ 
 
จะขอมองเธออยู่ไ
F#m 
กลๆ
 
คงไม่เป็
Bm 
นไร 
 
ถ้าเราไม่ได้โคจรรอ
F#m 
บกัน
 
อย่างน้อ
G 
ยๆ จักรวาลของเรา ก็ยัง
F#m 
สัมพันธ์
 
ฉันหวังสัก
Em 
วันว่าเธอจะยังจดจำฉันไ
A 
ด้
 
การจากไ
D 
ปของดาวพลูโตอาจเป็นเรื่อง
F#m 
ร้าย
 
จะใหทำ
Bm 
ไง 
 
เพราะถึงอยู่ไปก็ไม่มีใคร
F#m 
มอง
 
ไม่ต่างจาก
G 
ฉัน 
 
ถึงรักแทบตายแต่
F#m 
เธอไม่ยอม
 
เธอไม่
Em 
มอง 
 
ไม่เคยชายตามองมาที่
A 
ฉัน

*

 
แล้วสัก
D 
วันตัวฉันจะไป..ไกล
F#m 
ห่างเธอ
 
เราอาจจ
Bm 
ะเจอกันได้แค่ไนความ
F#m 
ฝัน
 
ถ้าถึงวัน
G 
นั้นจริง ๆ มันคงจะ
F#m 
ไม่สำคัญ
 
ดาวเคราะห์นับ
Em 
พัน 
 
ก็จะยังลอยรอบตัวเ
A 
ธอ
 
ส่วนฉันคน
D 
นี้ 
 
จะขอมองเธออยู่ไ
F#m 
กลๆ
 
คงไม่เป็
Bm 
นไร 
 
ถ้าเราไม่ได้โคจรรอ
F#m 
บกัน
 
อย่างน้อ
G 
ยๆ จักรวาลของเรา ก็ยัง
F#m 
สัมพันธ์
 
ฉันหวังสัก
Em 
วันว่าเธอจะยังจดจำฉันไ
A 
ด้
 
นี่แหละห
D 
นอตอนอยู่กลับไม่มีใ
F#m 
คร
 
จากสนใ
Bm 
จเหลือไม่มีใครให้ความ
F#m 
สำคัญ
 
พอจากกันแ
G 
ล้ว 
 
กลับมาเสียดายความสั
F#m 
มพันธ์
 
อย่างดาวพลู
G 
โต
 
พอมันหลุดลอยโพ้นไกลจัก
F#m 
รวาล
 
ความสำ
Em 
คัญของมันกลับถูกพูด
A 
ถึง
 
ลาแล้ว
D 
ลา ลาล้า ลาลา ล
F#m 
าไกล
 
ฮื
Bm 
มม..
F#m 
..
 
อย่างดาวพลู
G 
โต
 
พอมันหลุดลอยโพ้นไกลจัก
F#m 
รวาล
 
ความสำ
Em 
คัญของมันกลับ
A 
ถูกพูด..
D 
ถึง..
A 
 
D 

ความรักฉันไม่ต่างจากดาวพลูโต
ที่ลอยโผลออกไปไกลแสนไกล
โดยไม่รู้เลยว่าวันไหน ที่จะลอยไปลับตา
ยังโคจรในจักรวาล แต่ไร้ซึ่งการมองเห็นค่า
ปรารถนาให้สุริยามองมาที่ฉัน

SEE ALSO  คิดถึงคนไกล - เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น【Official MV】 | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพลง คน ไกลที่มีรายละเอียดมากที่สุด

มันผิดกับเธอที่เปรียบดังดวงอาทิตย์
มีชีวิตและแสงงดงามในตัว
หมู่ดาวเคราะห์โคจรมากมายพันพัว
จะให้ตัวฉันไปแข่งกับใคร ไม่ดีกว่า
ขอหมุนรอบตัวเธออยู่ไกล ๆ แบบนี้ดีแล้ว

แล้วสักวันตัวฉันจะไป..ไกลห่างเธอ
เราอาจจะเจอกันได้แค่ไนความฝัน
ถ้าถึงวันนั้นจริง ๆ มันคงจะไม่สำคัญ
ดาวเคราะห์นับพัน ก็จะยังลอยรอบตัวเธอ

ส่วนฉันคนนี้ จะขอมองเธออยู่ไกลๆ
คงไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ได้โคจรรอบกัน
อย่างน้อยๆ จักรวาลของเรา ก็ยังสัมพันธ์
ฉันหวังสักวันว่าเธอจะยังจดจำฉันได้

การจากไปของดาวพลูโตอาจเป็นเรื่องร้าย
จะใหทำไง เพราะถึงอยู่ไปก็ไม่มีใครมอง
ไม่ต่างจากฉัน ถึงรักแทบตายแต่เธอไม่ยอม
เธอไม่มอง ไม่เคยชายตามองมาที่ฉัน

แล้วสักวันตัวฉันจะไป..ไกลห่างเธอ
เราอาจจะเจอกันได้แค่ไนความฝัน
ถ้าถึงวันนั้นจริง ๆ มันคงจะไม่สำคัญ
ดาวเคราะห์นับพัน ก็จะยังลอยรอบตัวเธอ

ส่วนฉันคนนี้ จะขอมองเธออยู่ไกลๆ
คงไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ได้โคจรรอบกัน
อย่างน้อยๆ จักรวาลของเรา ก็ยังสัมพันธ์
ฉันหวังสักวันว่าเธอจะยังจดจำฉันได้

นี่แหละหนอตอนอยู่กลับไม่มีใคร
จากสนใจเหลือไม่มีใครให้ความสำคัญ
พอจากกันแล้ว กลับมาเสียดายความสัมพันธ์
อย่างดาวพลูโต
พอมันหลุดลอยโพ้นไกลจักรวาล
ความสำคัญของมันกลับถูกพูดถึง
ลาแล้วลา ลาล้า ลาลา ลาไกล
ฮืมม…

อย่างดาวพลูโต
พอมันหลุดลอยโพ้นไกลจักรวาล
ความสำคัญของมันกลับถูกพูด..ถึง..

#คอรดเพลง #จกรวาลสมพนธกนอย #Phumin #ภมมนท #บงชาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *