คอร์ดเพลง คนล้มอย่าข้าม – เพชร สหรัตน์

INTRO | C | Em | F | F | ( 2 Times )
INTRO | Am | G | F | F |
C 
  ในวันที่เธอ
Em 
ล้มลง 
 
 
Am 
  ในวันที่เธอเสี
G 
ยใจ
F 
  ในวันที่เธอไม่เ
Em 
หลืออะไร
 
  จะ
Dm 
เป็นคนแรกที่ไปเคียงข้า
G 
งเธอ
C 
  ในวันที่เธอเห
Em 
นื่อยล้า 
 
 
Am 
  ในวันที่เธอร้อ
G 
งไห้
 
  จะเ
F 
ป็นคนประคอง 
 
 
Em 
เธอเอาไว้
 
  แบ่ง
Dm 
ปันน้ำใจให้เ
F 
ธอ 
 
มีรอย
G 
ยิ้ม
 
เพราะฉันเคย
F 
อยู่จุดเดียวที่เธ
Em 
ออยู่
 
และฉันรับ
Dm 
รู้ว่า
G 
มันหนักแค่ไ
C 
หน
 
ฉันจะช่วยเ
F 
ธอให้เธอ 
 
 
Em 
หยุดร้อง
Am 
ไห้
 
จะ
Dm 
ขอเป็นกำลังใจให้เ
F 
รา 
 
ได้สู้ไปด้วย
G 
กัน
 
หากวันไหนที่เ
F 
ธอเหนื่อยล้าไม่เ
Em 
หลือใคร
 
ฉันจะเข้าไ
Dm 
ปปลอบ
G 
ใจ 
 
ให้หา
C 
ยดี
 
ไม่ต้องรู้ว่า
F 
ฉันได้อะไรจากจุ
Em 
ดนี้
 
แค่ให้สร้างควา
Dm 
มดีแค่
G 
นี้ 
 
ก็พ
C 
อใจ
 
ไม่ต้องรู้ว่า
F 
ฉันเป็นใครมาจา
Em 
กไหน
 
เทวดาเดิน
Dm 
ดินสร้างบุญด้วยหั
G 
วใจ
 
การให้คือควา
C 
มสุข 
 
 
G 
INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G | G |
 
เพราะฉันเคย
F 
อยู่จุดเดียวที่เธ
Em 
ออยู่
 
และฉันรับ
Dm 
รู้ว่า
G 
มันหนักแ
C 
ค่ไหน
 
ฉันจะช่วยเ
F 
ธอให้เธอ 
 
 
Em 
หยุดร้อง
Am 
ไห้
 
จะ
Dm 
ขอเป็นกำลังใจให้เ
F 
รา 
 
ได้สู้ไปด้วย
G 
กัน
 
หากวันไหนที่เ
F 
ธอเหนื่อยล้าไม่เ
Em 
หลือใคร
 
ฉันจะเข้าไ
Dm 
ปปลอบ
G 
ใจ 
 
ให้หา
C 
ยดี
 
ไม่ต้องรู้ว่า
F 
ฉันได้อะไรจากจุ
Em 
ดนี้
 
แค่ได้สร้างควา
Dm 
มดีแค่
G 
นี้ 
 
ก็พ
C 
อใจ
 
ไม่ต้องรู้ว่า
F 
ฉันเป็นใครมาจา
Em 
กไหน
 
เทวดาเดิน
Dm 
ดินสร้างบุญด้วยหั
G 
วใจ..
 
การให้คือความสุข..
 
OUTRO | C | C | F | Fm | C |

ในวันที่เธอล้มลง ในวันที่เธอเสียใจ
ในวันที่เธอไม่เหลืออะไร
จะเป็นคนแรกที่ไปเคียงข้างเธอ

ในวันที่เธอเหนื่อยล้า ในวันที่เธอร้องไห้
จะเป็นคนประคอง เธอเอาไว้
แบ่งปันน้ำใจให้เธอ มีรอยยิ้ม

เพราะฉันเคยอยู่จุดเดียวที่เธออยู่
และฉันรับรู้ว่ามันหนักแค่ไหน
ฉันจะช่วยเธอให้เธอ หยุดร้องไห้
จะขอเป็นกำลังใจให้เรา ได้สู้ไปด้วยกัน

หากวันไหนที่เธอเหนื่อยล้าไม่เหลือใคร
ฉันจะเข้าไปปลอบใจ ให้หายดี
ไม่ต้องรู้ว่าฉันได้อะไรจากจุดนี้
แค่ให้สร้างความดีแค่นี้ ก็พอใจ
ไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใครมาจากไหน
เทวดาเดินดินสร้างบุญด้วยหัวใจ
การให้คือความสุข

( ดนตรี )

เพราะฉันเคยอยู่จุดเดียวที่เธออยู่
และฉันรับรู้ว่ามันหนักแค่ไหน
ฉันจะช่วยเธอให้เธอ หยุดร้องไห้
จะขอเป็นกำลังใจให้เรา ได้สู้ไปด้วยกัน

หากวันไหนที่เธอเหนื่อยล้าไม่เหลือใคร
ฉันจะเข้าไปปลอบใจ ให้หายดี
ไม่ต้องรู้ว่าฉันได้อะไรจากจุดนี้
แค่ได้สร้างความดีแค่นี้ ก็พอใจ
ไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใครมาจากไหน
เทวดาเดินดินสร้างบุญด้วยหัวใจ..
การให้คือความสุข..

#คอรดเพลง #คนลมอยาขาม #เพชร #สหรตน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น